ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2562


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงอิสระ)


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2562.pdf  [คลิ๊กเพื่อเปิดดู]

กําหนดการรายงานตัว

เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2562

       นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ให้มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียน และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.) ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30–16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เอกสารประกอบการรายงานตัวมี ดังนี้

1.  เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

     (รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง)

2.  เอกสารประกอบการทําทะเบียนประวัติและลงทะเบียนการศึกษา

     2.1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

     2.2) สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

     2.3) สําเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ

     2.4) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  2 ฉบับ พร้อมฉบับจรงิ

3.  ค่าลงทะเบียน

     3.1) กรณี กู้ยืมเงิน    จํานวน 44,000 บาท

     3.2) กรณี ไม่กู้ยืมเงิน    จํานวน 89,000 บาท

     3.3) ค่าหอพัก 1 ปีการศึกษา        จํานวน 30,000 บาท

            ค่าประกันของเสียหายหอพัก    จํานวน 10,000 บาท

            ค่าบํารุง Internet 1 ปีการศึกษา    จํานวน    800 บาท

            ค่าลงทะเบียนเข้าค่ายปลูกจิตสํานึกคุณธรรม    จํานวน  1,000 บาท
 


ขั้นตอนการยื่นกู้ยืม-กยศ  (Download)

เอกสารที่ต้องเตรียมส่งเพื่อยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2562

1. ให้ดาวโหลด กยศ.101-104 (Download)                                                                     จำนวน   1   ชุด

2. แบบยืนยันคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan                                                               จำนวน   1   แผ่น

3. แบบสัมภาษณ์การกู้ยืม กยศ. (Download)                                                                    จำนวน   1   แผ่น

4. ดาวโหลดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 (Download)                                     จำนวน   2   แผ่น

5. ดาวโหลดหนังสือรับรองการทำจิตอาสา (Download)                                                     จำนวน   1   ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งผู้รับรองรายได้                                                                       จำนวน   1   แผ่น
  (กรณีที่บิดา มารดา มีรายได้/หรืองานประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด)       จำนวน 1 แผ่น

7. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีกรุงไทย ของผู้กู้ยืม                   อย่างละ 2  แผ่น

8. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา                                          อย่างละ 2  แผ่น

9. หากผู้ค้ำประกันไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน                                                                              อย่างละ  2  แผ่น    

***สำเนาเอกสารที่ส่งมา ให้เจ้าของเอกสาร ลงชื่อ และรับรองสำเนา ด้วยตัวเอง***

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม