ประกาศจากมหาวิทยาลัย

กำหนดการ ลงทะเบียนออนไลน์เพิ่ม/ถอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Date post 2019-06-02 by Mr.Admin Page

ประกาศจากมหาวิทยาลัย

กำหนดการ ลงทะเบียนออนไลน์เพิ่ม/ถอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 นักศึกษาปริญญาโท

ลงทะเบียนออนไลน์เพิ่ม/ถอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2562 และยื่นเอกสารขอลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ทันในกำหนด ภายในวันที่ 10-30 มิถุนายน 2562 ที่สำนักทะเบียน

 นักศึกษาปริญญาโท


 ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 (ยกเว้น สาขา การบริหารการศึกษารุ่น 53-54,หลักสูตรและการสอนรุ่น 27-28 และ การศึกษาปฐมวัยรุ่น 17-18 ให้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561)

 

วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2562