โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชธานีได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...

Date post 2019-06-06 by Mr.Admin Page

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชธานีได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...


เนื่องด้วยในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกันปลูกต้นไม้