การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดยท่านอาจารย์ ดร.อมรวิชช์นาครทรรพ ...

Date post 2019-06-01 by Mr.Admin Page

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดยท่านอาจารย์ ดร.อมรวิชช์นาครทรรพ ...


        ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4" ในหัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Research for Sustainable Development ) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)
อาจารย์ ดร.อมรวิชช์นาครทรรพ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Vedio พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ หลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อธิเช่น 

  • ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อ "ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสมดุลใหม่" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด... ระบุเฉพาะแต่ละจังหวัด
  • หัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวของคนในสังคม บนพื้นฐานความมีจริยธรรมต่อกันและต่อคนรุ่นหลัง

คลิกเพื่อเปิด VDO
Download File Presentation

ภาพบรรยากาศ 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คลิกเพื่อเปิดชม