ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ ช่วงวันเวลาในการเพิ่มถอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

Date post 0000-00-00 by Mr.Admin Page

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ ช่วงวันเวลาในการเพิ่มถอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
  รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
    -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE 13 พ.ค. 2562 0:01 น. 9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 13 พ.ค. 2562 0:01 น. 9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 13 พ.ค. 2562 0:01 น. 9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 13 พ.ค. 2562 0:01 น. 9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 13 พ.ค. 2562 0:01 น. 9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ 13 พ.ค. 2562 0:01 น. 9 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา - เปลี่ยนสถานะ 10 มิ.ย. 2562 0:01 น. 30 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา 10 มิ.ย. 2562 0:01 น. 30 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา 10 มิ.ย. 2562 0:01 น. 30 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา 1 ก.ค. 2562 0:01 น. 14 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด 10 มิ.ย. 2562 0:01 น. 30 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา 10 มิ.ย. 2562 0:01 น. 10 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค 30 ก.ค. 2562 0:01 น. 11 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค 30 ก.ย. 2562 0:01 น. 13 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันปิดภาคเรียน 14 ต.ค. 2562 0:01 น. 14 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 16 ก.ย. 2562 0:01 น. 27 ต.ค. 2562 23:59 น.