ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู... More detail
กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปีการศึกษา... More detail

การทำนุบำรุงศิลป/บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ค... More detail
โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ โครงการทำบุญกฐินนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ... More detail

หลักสูตรที่เปิดสอน

Search


 

Facebook

Home

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าการให้บริจาคทานแก่คนยากไร้เป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน จึงได้จัดให้มีโครงการทำบุญโรงทานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 
1. เพื่อชำระกิเลส คือ ความตระหนี่ในใจของผู้ให้ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้รับจะเป็นใครก็ตาม 
2. เพื่อผูกมิตร ยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ในกลุ่มคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 321308 ภาวะผู้นำ

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง