ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

Home

แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทกและอาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทกและอาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และวิจัยสถาบัน เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาระดับประถมศึกษาของผู้ปกครอง ในจังหวัดอุบลราชธานี” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559

คุณอยู่ที่: หน้าแรก news แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทกและอาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี