การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการวันปิยมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-10-26

วันปิยมหาราชเป็นวันสำคัญของชาติวันหนึ่ง ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้จัดงานพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชธานีจึงจัดโครงการนี้ขึ้น

จุดมุ่งหมายของการโครงการ 
1. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมต่อการจรรโลงไว้ซึ่งกิจกรรมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราชสืบไป 

แผนการดำเนินงานโครงการ 
1. จัดประชุมหารือและกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. จัดเตรียมพวงมาลา 
4. คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ตามหมายกำหนดการ 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

เป้าหมาย คณาจารย์ จำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 20 คน 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ขอขอบคุณ ภาพจาก https://www.facebook.com/jirawat.tangwancharoen

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม โครงการวันปิยมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี