การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม

คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าการให้บริจาคทานแก่คนยากไร้เป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน จึงได้จัดให้มีโครงการทำบุญโรงทานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 
1. เพื่อชำระกิเลส คือ ความตระหนี่ในใจของผู้ให้ โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้รับจะเป็นใครก็ตาม 
2. เพื่อผูกมิตร ยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ในกลุ่มคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 321308 ภาวะผู้นำ

 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/บริการวิชาการแก่สังคม คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง