ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กําหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีปีการศึกษา 2559

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีปีการศึกษา 2559 
2 – 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชธานี เอกสารประกอบการรายงานตัวมีดังนี้ ......

เอกสารประกอบการรายงานตัวมีดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
2. เอกสารประกอบการทําทะเบียนประวัติและลงทะเบียนการศึกษา 
2.1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ 
2.2) สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
2.3) สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
2.4) สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษา 2 ฉบับ 
2.5) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) 2 ฉบับ พร้อมฉบับจรงิ 
3. ค่าลงทะเบียน 
3.1) กรณีกู้ยืมเงิน จํานวน 34,000 บาท 
3.2) กรณีไม่กยู้ืมเงิน จํานวน 79,000 บาท 
3.3) ค่าหอพัก 1 ปีการศึกษา จํานวน 27,000 บาท 
ค่าประกันของเสียหายหอพัก จํานวน 10,000 บาท 
ค่าลงทะเบียนเข้าค่ายปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จํานวน 1,000 บาท

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา กําหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีปีการศึกษา 2559