ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper)

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper) ภายใต้เรื่อง “อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1” ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปี 2559 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper)