ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ราชธานี โต้ 'กกอ.' มหาวิทยาลัย " ไม่ได้ไร้คุณภาพ "

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชธานี แถลงโต้ "กกอ." ออกสื่อมหาวิทยาลัยไร้คุณภาพ ไม่เป็นจริง ชี้ข่าวที่ออกมากระทบต่อทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

      ที่มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ อธิการมหาวิทยาลัยราชธานี และคณะอาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชธานีได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 10แห่งที่มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพ และ 1 ใน 10 แห่งมีชื่อของ.มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี อยู่ในนั้นด้วย

     ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบต่อทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อเท็จจริง ทุกหลักสูตรที่มหาวิทายาลัยได้เปิดสอนนั้นได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้มีการผ่านการประเมิณและได้รับการรับรองและได้รับใบประกอบวิชาชีพทุกหลักสูตร

     ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องจากที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือเรื่องของการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษามาถึงมหาวิทยาลัยจำนวน 3ฉบับทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยราชธานีจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาคือ ข้อที่ 1 จำแนกรายหลักสูตรพร้อมทั้งรายงานการประชุมสภาสถาบันที่อนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2558 พร้อมทั้งรายงานการประชุมสภาสถาบันอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในนั้นๆข้อที่2. ข้อมูลสูจิบัตร์ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 – 2558 ข้อที่ 3 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะหลักสูตร สาขาวิชาของปีการศึกษา 2553 – 2558ข้อที่ 4ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่สถาบันได้รับในปี 2558 -2559และแก้ไขข้อที่ 5 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตั้งแต่ปี 2555 – 2559จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)และหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณทิตสาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พศ2555)และข้อที่ 6ข้อมูลอาจารย์ที่รึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระพร้อมใบรองปกของหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2558

     ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 24ที่ผ่านมมาพร้อมกันนี้ก็ได้ส่งข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มีอยู่จำนวน 2,000 คนและข้อมูลหลักสูตรการเปิดสอนของทางมหาวิทยาลัย โดยปริญญาตรีเปิดสอน6 คณะได้แก่คณะนิติศาศตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวิศวะกรรมศาตร์คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ส่วนในระดับปริญญาโทคณะบัญฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการปฐมวัยคณะนิติศาสตร์มหาบัญฑิตสาขานิติศาสตร์และคณะรัฐประศาสตร์มหาบัญฑิตสาขาการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการประเมินและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

     ทั้งนี้ดร.วิลาวัณย์ตันวัฒนะพงษ์อธิการมหาวิทยาลัยราชธานีได้กล่าวว่าในส่วนที่มีข่าวว่าทาง ม.ราชธานีไร้คุณภาพเกิดประเด็นผิดพลาดที่มีการเอาตัวเลขของนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิตของ ม.ราชธานีและวิทยาเขตอุดรธานีมาร่วมกันทำให้มีนักศึกษาเกินมาจำนวน 20 คนทั้งที่ข้อเท็จจริง 2 มหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้เรียนรวมกันและมีหลักสูตรแยกกันคือมีหลักสูตร 2 หลักสูตรของ ม.ราชธานีและของวิททยาเขตอุดรธานีแยกกันส่วนนักศึกษาจำนวน 20 คนเป็นของ วิทยาลัยเขตอุดรธานี จึงไม่ใช่นักศึกษาที่เกินมาเพราะเขาก็มีหลักสูตรของเขาซึ่งเรื่องนี้ได้ดำเนินการชี้แจงไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยได้ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากกรรวมทั้งการรับนักศึกษาใหม่เนื่องจากอยู่ในช่วงที่รับนักศึกษาเข้ามาเรียนทำให้เกิดความไม่แน่ทางมหาวิทยาลัยขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ในการแก้ไขปัญหาของทางมหาวิทยาลัยได้มีการชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยขอสื่อที่เผยแพร่ได้ช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับทางมหาวิทยาลัยด้วย

 

อ้างอิงจาก สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ 

ม.ราชธานี โต้ 'กกอ.' มหา'ลัยไร้คุณภาพ ไม่เป็นจริง

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ม.ราชธานี โต้ 'กกอ.' มหาวิทยาลัย " ไม่ได้ไร้คุณภาพ "