ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

ปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ

ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพ (ระบบคีย์ KSP Bundit)  ดังนี้

1.       นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัย เพื่อยื่น แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)หรือ  แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1)      ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง และสำเนาพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2)      รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

3)      กรอกรายละเอียดข้อมูล ตามแบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษา

4)      ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 500 บาท

ยื่นเอกสารทั้งหมดกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการคีย์ KSP Bundit      

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ตามไฟล์แนบ

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต