การรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1.1   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรม ที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

    1.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

    1.3    มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ

    1.4  อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมและไม่เกิน 65 กิโลกรัม

    1.5  มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ

 

2. หลักฐานการสมัคร

    2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน 

    2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    2.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    2.5 สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบ รบ. หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    2.6 ผลการสอบ GPAX, GAT, PAT และ O-NET 

 

3. ขั้นตอนการสมัคร

    3.1  กรณีสมัครด้วยตนเอง ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท  ณ สำนักงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี

    3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือกรณีสมัครออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ http://register.rtu.ac.th กรอกใบสมัครในระบบ หรือ Download ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)

    - ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป (แนบรูปถ่ายจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)

    ชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้

        1) โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการสั่งจ่ายธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

        2) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบ slip การโอนเงินตัวจริง) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี หรือ 

    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานีเลขที่บัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี

    - ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

    ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 261 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

    มหาวิทยาลัยราชธานีดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

 

4. วิธีการคัดเลือก

เป็นไปตามลำดับขั้น ดังนี้           

    4.1 พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ

    4.2พิจารณาจากคะแนนผลสอบ GPAX, GAT, PAT และ O-NET

    4.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์   

ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือผู้อื่นใดจะฟ้องร้อง หรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

 

ายเอี

วันที่

การรับสมัคร

1. การสมัครแบบ รับตรง

   -  สัคตนเอง

 

 

5 มกราคม 17 พฤษภาค2560

ณ อเฉลิเกีติฉลองสิชสบัติคบ 60 ปี

   -  สัคงไปัคออไล

5 มกราคม 17 พฤษภาค2560

ระศรายชื่อีสิิสอสั

18 พฤษภาค2560

www.rtu.ac.th  แ
ณ อฉล ระกียฉลองสิชสบัติคบ 60 ปี

ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

19-22 พฤษภาคม 2560

สั วจงก

22 พฤษภาค2560

ณ อารเฉลิเกีติ 72 พรร 

ระศรายชื่อ ีสิิเาศึกษ

26 พฤษภาค2560

www.rtu.ac.th  แ
ณ อฉล ระกียฉลองสิชสบัติคบ 60 ปี

รายงานตัว ลงทะเบียน

และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.)

5 มิถุนายน 6 มิถุนายน 2560

บีกกอิน ื่รศษา

ณ อเฉลิเกีติฉลองสิชสบัติ คบ 60 ปี

2. การสมัครในระบบกลาง (Admissions)

 

20-27 พฤษภาคม 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระผ่านธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

20-29 พฤษภาคม 2560

ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก Admissions

 

7-9 มิถุนายน 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

 

15 มิถุนายน 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th

ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

23 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

23-26 มิถุนายน 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

10 กรกฎาคม 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th และ www.rtu.ac.th

รายงานตัวลงทะเบียน

14 กรกฎาคม 2560

ปฐึกษาใ

5 สิงคม 2560

อประชุมใ่ อารเฉลิระเกีติ 72 พรรชิ

ายปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรม

68 สิงคม 2560

คเ

9 สิงคม 2560

 

6.  การรายงานตัว

    นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องรายงานตัวตามกำหนดการที่ประกาศ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

7. คณะกรรมการอำนวยการสอบ

   หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการอำนวยการสอบมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศฉบับนี้

 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560