การรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

 

ายเอี

วันที่

การรับสมัคร

1. การสมัครแบบ รับตรง

   -  สัคตนเอง

5 มกราคม 17 พฤษภาคม 2560

ณ อเฉลิเกีติฉลองสิชสบัติคบ 60 ปี

   -  สัคงไป์ ัคออไล

5 มกราคม 17 พฤษภาคม 2560

ระศรายชื่อีสิิสอสั

18 พฤษภาคม 2560

ง www.rtu.ac.th  แศ 
ณ อฉลิ ระกียฉลองสิชสบัติคบ 60 ปี

ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

19-22 พฤษภาคม 2560

สั์ วจงก

22 พฤษภาคม 2560

ณ อารเฉลิเกีติ 72 พรริ 

ระศรายชื่อู ีสิิเาศึกษ

26 พฤษภาคม 2560

ง www.rtu.ac.th  แศ 
ณ อฉลิ ระกียฉลองสิชสบัติคบ 60 ปี

รายงานตัว ลงทะเบียน

และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.)

มิถุนายน  6 มิถุนายน 2560

ํ บีน ํ กกอินื ื่รศษา

ณ อเฉลิเกีติฉลองสิชสบัติ คบ 60 ปี

2. การสมัครในระบบกลาง (Admissions)

20-27 พฤษภาคม 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระผ่านธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

20-29 พฤษภาคม 2560

ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก Admissions

7-9 มิถุนายน 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

15 มิถุนายน 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th

ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

23 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

23-26 มิถุนายน 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 กรกฎาคม 2560

ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th และ www.rtu.ac.th

รายงานตัวลงทะเบียน

14 กรกฎาคม 2560

ปฐึกษาใ

5 สิงคม 2560

ณ อประชุมใ่ อารเฉลิระเกีติ 72 พรรชิ

ายปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรม

6 – 8 สิงคม 2560

คเ

9 สิงคม 2560

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560