| มหาวิทยาลัยราชธานี ®


คณะและสาขาวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม

คณะศึกษาศาสตร์

ครูปฐมวัย คือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เด่นด้วยความรู้ ควบคู่ปฏิบัติการ บนพื้นฐานคุณธรรม

 

คณะบริหารธุรกิจ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม

คณะนิติศาสตร์

บริสุทธิ์ ยุติธรรม นำสังคม