ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัด ฟังธรรม เวียนเทียนในช่วงหัวค่ำ เนื่องในวันวิสาขบูชา | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัด ฟังธรรม เวียนเทียนในช่วงหัวค่ำ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

        วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่่า เดือน ๖ เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยให้ถือเป็นวันหยุดประจ่าปีของที่ท่าการใหญ่องค์การสหประชาชาติด้วย จากเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสและศรัธาของชาวพุทธ จากความสำคัญจนก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขบูชาจึงเป็นการแสดงถึงพุทธบารมีขององค์พระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั้งมวล แม้ว่าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานนับสองพันหกร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม แต่หลักธรรมคำสอนที่ทรงบัญญัติไว้ ยังคงถูกนำมาถ่ายทอดเป็นคำสอน ทั้งในรูปปแบบหลักธรรม ตำรา คำสั่งสอน ตลอดจนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ กระทำดี เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต 
       ท่าน ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี เล็งเห็นความสำคัญทางพุทธศาสนาและเพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เข้าถึงคุณธรรม จริยธรรมของพระพุทธศาสนา จึงมอบหมายฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันวิสาขบูชา" ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 

        ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุริหารธุรกิจ และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความปลื้มปิติ อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจในการดำเนินชีวิต

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม