ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี   |     |  


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 

ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี

วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ตาราง แสดงข้อมูลกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชธานี

เวลา กิจกรรม
08.30 - 09.00 น.                        นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสาร
09.00 - 09.15 น.  ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
09.15 - 09.50 น.  อธิการบดี ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท  กล่าวรายงานโดย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา )
09.50 - 09.55 น.  ดร.สุรางคณา  มัณยานนท์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ) กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
09.55 - 10.00 น.  ดร.เมธาวี  โชติชัยพงษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ) กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
10.00 - 10.40 น.   ดร.ฐิติมา  โกศัลวิตร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ) กล่าวต้อนรับและบรรยาย
1. ระเบียบสโมสรนักศึกษา
2. ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. การใช้ชีวิตในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด COVID-19
4. รู้เท่าทัน กัญชาเสรี
10.40 - 11.20 น.  บรรยายเรื่อง "แนวปฏิบัติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชธานี" และ "การประกันคุณภาพ"โดย อาจารย์ ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก ( ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ )
11.20 - 12.00 น.  อภิปราย ซักถาม ตอบข้อสงสัย
 ปิดประชม

 

หมายเหตุ  นักศึกษาทุกคณะแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี

การปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย คณาจารย์ รวมถึงคณะผู้บริหาร ที่สำคัญนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  และได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในภาคเรียนใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชธานี เพิ่มเติมได้เลยนะคะ

Download / Open กำหนดการ


 

สื่อวิดิทัศน์ นำเสนอ มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรที่เปิดสอน กิจกรรมที่น่าสนใจ

อำนวยการผลิตโดย 
อธิการบดี ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์

คณะทำงานดำเนินผลิตสื่อวิดิทัศน์
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ ดร.เมธาวี  โชติชัยพงษ์

2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ฐิติมา  โกศลวิตร 

3. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก

4. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์กฤติกรณ์ ศรีโสภา

5. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ กฤติเดช ฉายจรุง

 

อีกหนึ่งช่องทางติดต่อสื่อสาร
FACEBOOK
FAN PAGE


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม