การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


 

ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี, ที่ปรึกษา
“วรสารราชธานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทาง

 
มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าในทางวิชาการได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรู้และประการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นสากลเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในประเทศ และสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศ

 

รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงานและเผยแพร่

“เพื่อเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน จึงขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกับวารสารราชธานี”

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3

"นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก Disruptive Innovation"

 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4

"การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Research for Sustainable Development )"

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5

การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง "Research to Make A CHANGE"

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม