เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของไวรัส Corona ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ตามมาตรการของรัฐบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบออนไลน์


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

     เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของไวรัส Corona ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชธานี ปฏิบัติดังนี้

การตรวจสุขภาพร่างกาย
    ๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ http://register.rtu.ac.th/documentdl.php เพื่อไปดำเนินการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยในเอกสารนี้ ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดผลการตรวจร่างกาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและประทับตราของโรงพยาบาลไว้เป็นหลักฐาน
    ๒. หลังจากได้ผลการตรวจร่างกายตามข้อ ๑  เรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารฉบับนี้ พร้อมเอกสารผลการตรวจต่างๆ จากโรงพยาบาล โดยส่งไฟล์เป็นนามสกุล .JPG หรือ .PDF ที่ E-mail. ubonnurse@rtu.ac.th (อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ เบอร์โทร ๑๘๖-๘๖๕๘๔๘๑) ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
การสอบสัมภาษณ์
    ๑. สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบสัมภาษณ์ เวลาสอบสัมภาษณ์ที่ http://register.rtu.ac.th/documentdl.php โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ สแกน QR Code เพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
    ๒. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยชุดนักเรียน

หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ เบอร์โทร ๐๘๖-๘๖๕๘๔๘๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คลิก / เปิดระบบสมัครเรียน Online

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม