โดยมีการตรวจตรวจสุขภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ...


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

(รอบ 3 Admission)


> Download รายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อนักศึกษา (รอบ 3)โดยมีการตรวจตรวจสุขภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตรวจสุขภาพร่างกาย
๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ http://register.rtu.ac.th/documentdl.php 
เพื่อไปดำเนินการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยในเอกสารนี้ ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดผลการตรวจร่างกาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและประทับตราของโรงพยาบาลไว้เป็นหลักฐาน 
๒. หลังจากได้ผลการตรวจร่างกายตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารฉบับนี้ พร้อมเอกสารผลการตรวจต่างๆ จากโรงพยาบาล โดยส่งไฟล์เป็นนามสกุล .JPG หรือ .PDF ที่ E-mail. ubonnurse@rtu.ac.th (อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ เบอร์โทร ๐๘๖-๘๖๕๘๔๘๑) ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔


การสอบสัมภาษณ์
๑. สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ใน ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบสัมภาษณ์ เวลาสอบสัมภาษณ์ที่  http://register.rtu.ac.th/documentdl.php 
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  สแกน QR Code เพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
๒. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยชุดนักเรียน

 


* ลิงค์สำรอง กรณี Download ไม่ได้  | Download File Server

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม