จิรังกูร ณัฐรังสี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธาน


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

จิรังกูร ณัฐรังสี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธาน

 

      บทความเป็ นงานเขียนที่เรียบเรียงถ้อยค าภาษาเป็นร้อยแก้ว และเป็นภาพสะทอ้นที่ช้ีให้เห็นว่า ผู้เขียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการที่จะแสดงบทบาทต่อ สังคม ในฐานะเป็นนกัวิชาการโดยการเสนอความรู้และทรรศนะที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน นอกจากน้ี การเขียนบทความยังเป็ นกิจกรรมของนักวิชาการที่มีบทบาทช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เป็ น การเปิด “เวทคีวามคดิ” ให้เกิดการวิพากษว์ิจารณ์กนัอย่างกวา้งขวาง เพราะฉะน้นั จึงถือไดว้่าบทความ วิชาการมีส่วนท าให้ผู้อ่านเกิดความคิดใหม่ ๆ และมีปัญญาแตกฉาน

      การเขียนบทความทางวิชาการไม่ใช่จะอาศัย “พรสวรรค์” แต่เพียงอย่างเดียว หากจ าเป็ นต้องมีใจ รักในการอ่าน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพราะในการเขียนบทความแต่ละเรื่องจะต้องมีการน าเสนอ ขอ้มูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอ้มูลข่าวสารน้นั ๆ ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารอาจเป็น ความจริง เรื่องจริง เหตุการณ์ที่ปรากฏหรืออาจจะเป็ นประสบการณ์ตรงหรือความจริงของธรรมชาติที่สังคมรับรู้ กนั ทวั่ ไป รวมถึงองคค์วามรู้ที่มีผคู้น้ พบทางหนงัสือ Internet วิทยุ โทรทัศน์ และข้อมูลตามต านาน ความเชื่อ


Download เพื่ออ่านเพิ่ม คลิกเลย

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม