คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


รู้จักคณะบริหารธุรกิจ

    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันโลกในปัจจุบัน และการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชธานีต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต คณะบริหารธุรกิจมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันทุกหลักสูตรของคณะได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วทุกหลักสูตร


หลักสูตรที่เปิดสอน

o    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
        บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)
        บช.บ. (B.Acc.)


ความสำคัญของหลักสูตร        
        ผลิตนักบัญชี ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

๑)    ด้านการทำบัญชี                 ๒)    ด้านการสอบบัญชี
๓)    ด้านการบัญชีบริหาร           ๔)    ด้านการภาษีอากร
๕)    ด้านการวางระบบบัญชี        ๖)    ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
๗)    ด้านการตรวจสอบภายใน    ๘)    ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

 

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
รวมตลอดหลักสูตร ๑๒๖ หน่วยกิต
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๖   หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาภาษา     ๑๕     หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๙   หน่วยกิต
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวน ๙๐ หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ๓๙    หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาชีพบังคับ     ๓๙     หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาชีพเลือก     ๑๒     หน่วยกิต
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หน่วยกิต


o    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
          Bachelor of Business Administration (Business Computer)

          บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
          B.B.A. (Business Computer)


ความสำคัญของหลักสูตร     

         ผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สามารถทำงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยความรู้เต็มภาคภูมิและปฏิบัติการได้จริง

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

๑)    นักวิชาการคอมพิวเตอร์                      ๒)    นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
๓)    นักพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ              ๔)    ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
๕)    นักออกแบบและพัฒนา Homepage    ๖)    ผู้ดูแลเว็บไซต์
๗)    ผู้ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Help Desk)
๘)    ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๙)    ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัว โดยการนำวิชาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้

 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 รวมตลอดหลักสูตร ๑๒๐ หน่วยกิต

    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๖     หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาภาษา                 ๑๕     หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๙     หน่วยกิต
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวน ๘๔ หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาแกน                ๓๐     หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                 ๔๒     หน่วยกิต
            - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    ๑๕    หน่วยกิต
            - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   ๑๒    หน่วยกิต
            - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   ๙    หน่วยกิต
            - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    ๖    หน่วยกิต
            - กลุ่มวิชาเลือก    ๑๒     หน่วยกิต
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หน่วยกิต


 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม