พัฒนาบุคลากรที่สามารถช่วยงานพยาบาลในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ

ปรัชญาของหลักสูตร

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เชื่อว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพที่จะสามารถช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่บุคคลและครอบครัว การให้การดูแลที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งในภาวะสุขภาพปกติและภาวะเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อน ภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการช่วยเหลือและช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อช่วยให้พยาบาลวิชาชีพมีเวลาดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงหรือมีความซับซ้อนได้เพิ่มขึ้น ผู้ช่วยพยาบาลต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา เคารพสิทธิของผู้ให้บริการและผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ        

หลักสูตรประกาศนียบัตร
o    หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
      (Certificate for Practical Nursing)
      ป.ผ.ช. (Cert. for PN)

ความสำคัญของหลักสูตร     
       การพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยงานพยาบาล ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุที่สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีและมีการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม มีความต้องการดูแลและช่วยเหลือทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต
    ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน  ๖ หน่วยกิต
    ๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน  ๒๘ หน่วยกิต
            ภาคทฤษฎี   ๑๘  หน่วยกิต
            ภาคปฏิบัติ   ๑๐  หน่วยกิต
    ๓. หมวดวิชาเลือก  จำนวน  ๒ หน่วยกิต

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113