รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตวิทยาลัย GRADUATE SCHOOL | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตวิทยาลัย GRADUATE SCHOOL

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


หลักสูตรที่เปิดสอน

o    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        Master of Education Program in Education Administration
        ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
        M.Ed. (Education Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร
 
        มหาวิทยาลัยราชธานี เชื่อว่าผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องมีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์เชิงรุกในการบริหารจัดการศึกษา มีขีดความสามารถสูงทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนตลอดไปในอนาคตระยะยาว

ความสำคัญของหลักสูตร
        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะเป็นหลักสูตรที่สำคัญในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีขีดควาวมสามารถสูงตามปรัชญาของหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นกลไกที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก ๒ 
          ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชาจำนวน 30 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
          เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชาศึกษา 38 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต ดังนี้


 

o    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
        Master of Education Program in Curriculum and Instruction
 
        ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 
        M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 

ปรัชญาของหลักสูตร
          ครูที่มีขีดความสามารถสูงในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนจะเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพการศึกษา

ความสำคัญของหลักสูตร
          หลักสูตรนี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมนักการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อให้การศึกษามีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน


โครงสร้างหลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้มี 2 แผน 
แผน  ก แบบ ก 2  

          กลุ่ม 1  ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  รวม 36 หน่วยกิต
          กลุ่ม 2  ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 33 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต
แผน  ข 
          ลุ่ม 1  ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา  จำนวน 32 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
          กลุ่ม 2  ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 41 หน่วยกิต และสารนิพนธ์  4  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต 


    

o    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาปฐมวัย) 
        Master of Education (Early Childhood Education)
        ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
        M.Ed. (Early Childhood Education)

 

ปรัชญาของหลักสูตร 
          ครูที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้านการศึกษาปฐมวัย  จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

ความสำคัญของหลักสูตร 
          หลักสูตรนี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมนักการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีพลังในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานา อารยประเทศให้การศึกษามีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ
แผน  ก แบบ ก 2  

         กลุ่ม 1   ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  รวม 36 หน่วยกิต
         กลุ่ม 2   ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 33 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต
แผน  ข  
        กลุ่ม 1  ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 32 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
        กลุ่ม 2  ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา 41 หน่วยกิต และสารนิพนธ์   4  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม