ระบบธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชธานี
ยกระดับทักษะอาชีพ * สนใจวิชาใดสามารถเลือกเรียนเฉพาะรายวิชา

หมวดการศึกษา
1.    นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
2.    นิทานและหุ่น
3.    ดนตรีและเพลง
4.    ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
5.    การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
6.    การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

------------------------------------------------------

หมวดกฎหมายและบริหารธุรกิจ

1.    การจัดทำบัญชีครัวเรือน
2.    กฎหมายภาษีอากร
3.    กฎหมายมรดก
4.    กฎหมายที่ดิน
5.    มัลติมีเดีย

------------------------------------------------------

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113