พัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทาง | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

พัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทาง

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรระยะสั้น ทุกแพคเกจ
 * ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเวลา
สามารถเลือกวันเรียนได้
 > แบบที่ 1 เรียน จันทร์ - ศุกร์
                  ใช้เวลา 2 เดือน

 > แบบที่ 2 เรียน เสาร์ - อาทิตย์
                  ใช้เวลาเรียน 3 เดือนครึ่ง
 > แบบที่ 3 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
                  ใช้เวลาเรียน 6 เดือน

 


แพคเกจ ผู้ช่วยเหลือดูแลเด็ก 
 
* หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่ต้องการดูแลเด็ก

เรียนเก็บหน่วยกิต เป็นรายวิชา วิชาละ 3,500 บาท ดังนี้

1. หลักการเลี้ยงดูเด็กและการปรับพฤติกรรม                
2. พัฒนาการตามวัย การประเมินและการส่งเสริมพัฒนาเด็ก        
3. โภชนาการทารกและการเตรียมอาหารเด็ก                
4. การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก              
 
 ค่าฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล  1 เดือน   (เพียง 10,000 บาท)    

 


แพคเกจ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ  
  * หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุ
เรียนเก็บหน่วยกิต เป็นรายวิชา วิชาละ 3,500 บาท ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น        
2. การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
3. อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ                    
4. การจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ        


 ค่าฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล  1 เดือน   (เพียง 10,000 บาท)        

 


คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรนี้สำหรับ 
   + ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   + ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล

 * ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเวลา
สามารถเลือกวันเรียนได้
 > แบบที่ 1 เรียน จันทร์ - ศุกร์
                  ใช้เวลา 2 เดือน

 > แบบที่ 2 เรียน เสาร์ - อาทิตย์
                  ใช้เวลาเรียน 3 เดือนครึ่ง
 > แบบที่ 3 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
                  ใช้เวลาเรียน 6 เดือน

แพคเกจ ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เรียนเก็บหน่วยกิต เป็นรายวิชา ดังนี้
1.  การส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
2.  การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3.  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
4.  การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
5.  ดนตรีและเพลง


* ฝึกปฏิบัติงาน 1 เดือน


 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม