หลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

หลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


หลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต

     >  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สามารถลงทะเบียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้ ความสามารถและสมรรถนะมาเทียบหน่วยกิตและสะสมในธนาคารหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ    
     >  การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตสามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและจากประสบการณ์บุคคล

ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเวลา
สำหรับ

  > ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  > ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า


สามารถเลือกเรียนในระดับและหลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
๑.วิศวกรรมศาสตร์ 
       -    วิศวกรรมไฟฟ้า
๒.บริหารธุรกิจ
       -    บัญชี
       -    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓.ศึกษาศาสตร์
       -    การศึกษาปฐมวัย


ระดับปริญญาโท
       -    การบริหารการศึกษา
       -    หลักสูตรและการสอน
       -    การศึกษาปฐมวัย


ระดับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม