การศึกษาปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

การศึกษาปฐมวัย

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


o    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาปฐมวัย) 
        Master of Education (Early Childhood Education)
        ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
        M.Ed. (Early Childhood Education)

 

ปรัชญาของหลักสูตร 
          ครูที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้านการศึกษาปฐมวัย  จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

ความสำคัญของหลักสูตร 
          หลักสูตรนี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมนักการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีพลังในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานา อารยประเทศให้การศึกษามีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ
แผน  ก แบบ ก 2  

         กลุ่ม 1   ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  รวม 36 หน่วยกิต
         กลุ่ม 2   ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 33 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต
แผน  ข  
        กลุ่ม 1  ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 32 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
        กลุ่ม 2  ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา 41 หน่วยกิต และสารนิพนธ์   4  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม