หลักสูตรและการสอน | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

หลักสูตรและการสอน

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


o    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
         Master of Education Program in Curriculum and Instruction
 
        ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 
        M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ปรัชญาของหลักสูตร
          ครูที่มีขีดความสามารถสูงในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนจะเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพการศึกษา

ความสำคัญของหลักสูตร
          หลักสูตรนี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมนักการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อให้การศึกษามีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้มี 2 แผน 
แผน  ก แบบ ก 2  

          กลุ่ม 1  ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  รวม 36 หน่วยกิต
          กลุ่ม 2  ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 33 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต
แผน  ข 
          ลุ่ม 1  ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา  จำนวน 32 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
          กลุ่ม 2  ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 41 หน่วยกิต และสารนิพนธ์  4  หน่วยกิต  รวม 45 หน่วยกิต รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม