การบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

การบริหารการศึกษา

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        o    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        Master of Education Program in Education Administration
        ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
        M.Ed. (Education Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร
         มหาวิทยาลัยราชธานี เชื่อว่าผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องมีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์เชิงรุกในการบริหารจัดการศึกษา มีขีดความสามารถสูงทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนตลอดไปในอนาคตระยะยาว

ความสำคัญของหลักสูตร
        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะเป็นหลักสูตรที่สำคัญในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีขีดควาวมสามารถสูงตามปรัชญาของหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นกลไกที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ

แผน ก แบบ ก ๒ 
          ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชาจำนวน 30 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
          เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชาศึกษา 38 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม