สมัครเรียนออนไลน์ ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดรายละเอียดการรับสมัคร

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 045-319-900 ต่อ 113, 118, 138

โทรสาร 045-319911

สำนักงานอธิการบดี 045-319-900 ต่อ 113

สอบถามการสมัครและกิจกรรมค่ายฯ 095-3764483

กำหนดการและกิจกรรม

จำนวน : 8 หัวข้อ
2021-10-02 09:54:36 VIEW

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครเรียน Online ดูรายละเอียดเพิ่ม ...
Read more
2021-06-10 09:16:16 VIEW

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Read more
2021-06-01 08:31:59 VIEW

โดยมีการตรวจตรวจสุขภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ...
Read more
2021-06-01 07:47:37 VIEW

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ เวลาสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 Admission)
Read more
2021-05-22 09:42:45 VIEW

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของไวรัส Corona ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ตามมาตรการของรัฐบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบออนไลน์
Read more
2021-03-11 15:10:50 VIEW

กำหนดการรายงานตัว เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อลงทะเบียน และดําเนินการแจ้งความจํานงขอกู้ยืมเงินกองทุน ดังนี้
Read more
2021-01-27 02:48:47 VIEW
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน และฝ่ายกิจการต่าง ๆ

จำนวน 6 มีทั้งสิ้น ≡

 

1. • 2021-06-09 09:22:15 VIEW
แหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะวิชา ข้อมูลกิจกรรม ทุนการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
Read more

2. • 2021-02-03 03:59:54 VIEW
ข้อตกลงในการสมัครเรียนออนไลน์ / ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
Read more

3. • 2021-02-03 03:45:30 VIEW
มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นและสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้า...
Read more

 

1. • 2021-03-25 20:40:10 VIEW
เพื่อเป็นสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน จึงขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกับวารสารราชธานี
Read more

2. • 2021-03-11 05:59:00 VIEW
อุบลราชธานี TEL.045-319900 FAX. 045-319911 / อุดรธานี TEL.042-292037-8 FAX.042-292727
Read more

3. • 2021-03-11 05:57:40 VIEW
LMS : Learning Management System is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, and delivery of educational courses, training programs, or learning and development programs. ...
Read more

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม