บริการวิชาการสู่สังคม

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


การบริการวิชาการสู่สังคม


มหาวิทยาลัยราชธานีตระหนักดีว่าการจัดการศึกษาตามหลักสูตรเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะสนองความต้องการของสังคม สมควรต้องเพิ่มบทบาทในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ที่ได้สร้างสมในมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมอย่างทั่วถึงและกว้างไกลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลทุกระดับ อายุ อาชีพ และการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย 3 หัวข้อ

×
1 • ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:RTU-ADS ,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 03:15:37
×
2 • Download ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:16:40
×
3 • Download คู่มือ

คู่มือ Download


Keywork:APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:40:07

เนื้อหาย่อย

×
1 • ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:RTU-ADS ,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 03:15:37
×
2 • Download ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:16:40
×
3 • Download คู่มือ

คู่มือ Download


Keywork:APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:40:07

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113