ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

มหาวิทยาลัยราชธานี 

เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลแจระแม อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-319-900 ต่อ 113, 118, 138
โทรสาร : 045-319-911