ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

 

รู้จักคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาวะของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชนทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย โดยเน้นการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมกาย จิต อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เน้นประสบการณ์ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเอื้ออาทร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล พร้อมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

header 0 2021 12 18 14 40 52

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
o หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
พย.บ. (B.N.S.)

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ ที่ยังคงมีภาวะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ทุกโปรแกรมแผนการเรียน
๒. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติวิชาชีพ
๓. มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๔. มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา

โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา ๒๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๘๓ หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๑๐๔ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๒๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ ๘๓ หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี ๔๗ หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ ๓๖ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หน่วยกิต