ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

 news 2022 01 20 15 30 23

ปรัชญาของหลักสูตร
ครูที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้านการศึกษาปฐมวัย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมนักการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีพลังในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานา อารยประเทศให้การศึกษามีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก 2
กลุ่ม 1 ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
กลุ่ม 2 ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หน่วยกิตรายวิชา 33 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 45 หน่วยกิต
แผน ข
กลุ่ม 1 ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว หรือผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา จำนวน 32 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
กลุ่ม 2 ผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยกิตรายวิชา 41 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 4 หน่วยกิต รวม 45 หน่วยกิต

news 2022 01 06 17 16 44