ประวัติความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2538 ในปีการศึกษา 2538 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีการดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 และใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นโยบายและวัตถุประสงค์

คณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพและสถาบันการอุดมศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ตามภารกิจหลักสำคัญของสถาบันการศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกการบริหารองค์กรที่สร้างการมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการทำงานเป็นทีม มีบุคลิกภาพอาจารย์ ใช้หลักการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาสู่อาเซียน 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

  • ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้สามารถเป็นได้ทั้งนักบริหารนักวิชาการ และนักบริการ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดี
  • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
  • ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
  • นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาชนทุกระดับ โดยเน้นการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้สูงวัย รวมทั้งเด็กและเยาวชน
  • สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อนุรักษ์ ส่งเสริมและดำรงไว้ ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความรู้ด้านวิชาชีพเป็นผู้กอรปด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจริยธรรมคุณธรรมเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานความรู้ทางการพยาบาลในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม