คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับเกียรติจาก คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินจากสภาการพยาบาล   โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ประธานคณะทำงาน ดร. พรรณทิพา แก้วมาตย์ ผู้ทำงาน และนาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา ผู้ทำงานและเลขานุการ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567 ณ.ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี