252050466 4613771212016306 7429830294743525057 n

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 3 Admission) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้สแกน QR CODE เข้ากลุ่ม LINE เพื่อรายงานตัวและลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 7-10 มิถุนายน 2566 คลิ๊กที่นี่