..., Ratchathani University, มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต มิติใหม่ทางการศึกษา, มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม, สร้างงาน สร้างโอกาส

Flash NEWS

สมัครเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ / ประกาศสอบ / ผลการสอบ

RTU Register Online

รายละเอียดการสมัครเรียนออนไลน์

TCAS 63

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 TCAS Portfolio นักศึกษาต้องยืยยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ที่ https://student.mytcas.com/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045319900 ต่อ 118.

 

ข่าว

ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจากมหาวิทยาลัย

กำหนดการ ลงทะเบียนออนไลน์เพิ่ม/ถอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ จากคะแนน O-NET รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 18 มิถุนายน 2562

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชธานีได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

พิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดยท่านอาจารย์ ดร.อมรวิชช์นาครทรรพ ...

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ ช่วงวันเวลาในการเพิ่มถอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2562

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเครื่องมือแพทย์ เครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูง ทดสอบการใช้งานเป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลศูนย์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเป็นทางการ.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ (High Fidelity 3D Scanner for Medical Applications) ณ SPS Smart card room ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

สามารถแจ้งความจำนงการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (โควต้าจากค่ายสานฝันฯ)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 TCAS Portfolio

×

ความรู้ คู่คุณธรรม

หลักสูตร

หลักสูตร และสาขาวิชา


สร้างงาน สร้างโอกาส

 

 

 

 

 

 

 

 


หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน ศูนย์ และสำนักต่างๆ

สำนักทะเบียน

ให้คำแน่ะนำนักศึกษาในการลงทะเบียน เพิ่ม ถอนรายวิชา รวมถึงการสืบค้น รายวิชา ตารางเรียน และตารางสอน

สำนักวิทยบริการ

ให้บริการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคคลทั่วในในการ ยืม คืน สืบค้นหนังสือ วารสาร และงานวิจัยต่างๆ ผ่านระบบ ULib of RTU

สำนักกองทุนกู้ยืม

สำนักกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวมฐานข้อมูล ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้คำแน่ะนำ ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากับนักวิจัย

 

วารสารราชธานี

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ

ราชธานีวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการนำเสนอบทความโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดประชุมวิชาการ

LMS of RTU

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS(Learning Management System) เป็นระบบ e-Learning ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

วางแผน พัฒนา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย

ภาพถ่าย

โครงการ งานบริการวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ

  • มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าในทางวิชาการได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรู้และประการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นสากลเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในประเทศ และสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศ

    ประวัติ ― ประวัติมหาวิทยาลัย

  • มหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญา ตลอดจนสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

    Wish ― ปณิธาน