การบริการวิชาการแก่สังคม
                                         คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของสถาบัน คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม จึงจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคมคณะพยาบาลศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม