คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการ พยาบาลชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพในเด็กวัยเรียนและวัยก่อนเรียนเพื่อให้เด็กวัยเรียนและวัยก่อนเรียนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เหมาะสมตามวัย และต้องการตอบสนองนโยบายของรัฐเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดโครงการ “สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน” ขึ้น เพื่อการคงไว้ซึ่งภาวะ สุขภาพที่สมบูรณ์ต่อไป
วันที่ดำเนินการ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลหนองกินเพล
ปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบ