คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เห็นความสำคัญของพลังสุขภาพจิตที่จึงจัดโครงการ “สุขภาพจิตดี ชีวีแสนสุข” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีกำลังใจในการใช้ชีวิต สามารถจัดการกับปัญหาได้ อย่างเหมาะสม มีพลังสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชขึ้นในอนาคตได้
วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สถานที่ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาน
ปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบ