คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการพยาบาล ชุมชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละวัยเพื่อป้องกันโรคไร้เชื้อ และต้องการตอบสนองนโยบายของรัฐเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดโครงการ “ชุมชนร่วมใจ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ขึ้น เพื่อการคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ต่อไป
วันที่ดำเนินการ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ ชุมชนหนองกินเพล หมู่ 6
ปีการศึกษา  2563
เอกสารประกอบ