เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบและการป้องกันการหกล้ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการหกล้ม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้ม
วันที่ดำเนินการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศ ตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอบุลราชธานี
ปีการศึกษา 2562
เอกสารประกอบ