โครงการทั้งนี้เพื่อใช้แผนบริการวิชาการนี้เป็นแนวทางการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ ให้มีความ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินด้าน การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของคณะ และ มหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ  มีนาคม-พฤษภาคม 2564 
สถานที่  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา  2563
เอกสารประกอบ