โดยมีคณบดี ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและมีรองคณบดี 4 ฝ่าย ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและผลงานทางวิชาการ และกลุ่มวิชา 6 สาขา ดังนี้

  1. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
  3. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  4. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  5. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6. สาขาการพยาบาลพื้นฐาน

 411243525 339649932264682 1245832582722092383 n