ภาวะสมองเสื่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและสังคม ซึ่งผลของอาการที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสีย ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆและขาดความมั่นใจในตนเองเนื่องจากการสูญเสียความสามารถในการรู้คิด ตัดสินใจที่ซับซ้อน เมื่อเป็นสมองเสื่อมระยะแรกต่อมาเมื่อมีอาการมากขึ้นจะทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวัน 
วันที่ดำเนินการ  10-20 พฤษภาคม 2564
สถานที่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใกล้นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบ