แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ยุทธศาสร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ให้มีการช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ได้มีการกำหนดให้ มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 รวมทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดตั้งศนูย์พัฒนาความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยราชธานีมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์ พัฒนาความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
วันที่ดำเนินการ

บ้านตำแย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 

บ้านด้ามพร้า ชุมชนบ้านทุ่งขุนน้อย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562  

สถานที่

บ้านตำแย,บ้านด้ามพร้า ชุมชนบ้านทุ่งขุนน้อย

ปีการศึกษา 2562
เอกสารประกอบ