การรับสมัครนักศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

ปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

และ  ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) >> รายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง

-          -   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

การรับรองมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) >> รายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง

-          -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

-          -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพ (ระบบคีย์ KSP Bundit)  ดังนี้

1.       นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัย เพื่อยื่น แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)หรือ  แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1)      ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง และสำเนาพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2)      รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

3)      กรอกรายละเอียดข้อมูล ตามแบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษา

4)      ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 500 บาท

ยื่นเอกสารทั้งหมดกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการคีย์ KSP Bundit      

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ตามไฟล์แนบ

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต